Здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю

 

У 2018 році в ЛНУ імені Івана Франка започатковано прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітнім ступенем бакалавра (зі скороченим терміном навчання, термін навчання – 2-3 роки) відповідно до ліцензії та в межах ліцензованого обсягу, визначених ліцензією Міністерства освіти і науки України, наданій Львівському національному університету імені Івана Франка, на залишкові ліцензовані місця. Організаційне забезпечення навчального процесу цієї категорії студентів покладено на Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Університету. Набір у 2018 році було здійснено на спеціальності «право» та «психологія», а у 2019 році на спеціальності «право», «психологія», «міжнародні економічні відносини», «філологія» .

 

Навчання зі спеціальностей «право», «психологія», «міжнародні економічні відносини», «філологія» за заочною формою для здобуття освітнього ступеня бакалавр в Інституті забезпечує Центр післядипломної освіти в тісній координації з базовими  факультетами Львівського національного університету імені  Івана Франка. На навчання зараховують осіб, які мають базову (бакалавр) або повну (спеціаліст, магістр) освіту з іншої спеціальності.  Навчальні плани ухвалюють Вчені ради базових (юридичного, філософського, міжнародних відносин та іноземних мов) факультетів  і Вчена рада Університету та затверджує  Ректор Університету.

 

Підготовка студентів на спеціальності «Право» забезпечується викладачами десяти кафедр юридичного факультету, серед яких понад 20 професорів, докторів юридичних наук, і більше 100 кандидатів наук, доцентів. Навчальний процес на спеціальності «Психологія» забезпечують понад 20 викладачів кафедри психології та кафедри історії філософії філософського факультету, кафедри вищої математики механіко-математичного факультету, кафедри фізіології людини і тварин біологічного факультету і кафедри загальної та соціальної педагогіки Університету, з яких 2 докторів наук, професорів і 17 кандидатів наук, доцентів. На спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма «Міжнародний бізнес») навчальний процес забезпечують викладачі 6 кафедр факультету міжнародних відносин, серед яких 10 професорів, докторів наук і більше 70 доцентів, кандидатів наук, а також викладачі кафедри математичної економіки та економетрії механіко-математичного факультету. До підготовки студентів на спеціальності «Філологія» (освітня програма “Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська: англійська та друга іноземна мови і літератури) залучені викладачі 5 кафедр факультету іноземних мов та кафедри загального мовознавства філологічного факультету, кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету педагогічної освіти.

 

Навчальні плани включають нормативні (обов’язкові)  і вибіркові навчальні дисципліни. Останні студенти обирають самостійно залежно від їхніх уподобань та інтересів.

 

Під час навчання проводяться настановча сесія – 10 днів, дві заліково-екзаменаційні сесії тривалістю по 15 календарних днів кожна (під час першого навчального року), дві заліково-екзаменаційні сесії тривалістю по 20 календарних днів кожна (у кожному з наступних навчальних років). Під час сесій читаються лекції, проводяться практичні заняття, студенти складають іспити та заліки (в середньому з 7-8 навчальних дисциплін за семестр), пишуть курсові та контрольні роботи.

 

На завершення навчання студенти спеціальності «Право» та «Філологія» складають три державні іспити, а студенти спеціальностей «Психологія» та «Міжнародні економічні відносини» складають державний іспит  і захищають кваліфікаційну (бакалаврську) роботу.

 

Після успішного виконання навчального плану і складання державних іспитів (захисту кваліфікаційної роботи)  випускники одержують відповідну кваліфікацію, а саме: «Бакалавр права»,  «Бакалавр філології. Фахівець англійської та другої іноземної мов та літератури», «Бакалавр психології», «Бакалавр з міжнародних економічних відносин. Фахівець з міжнародного бізнесу».

 

Дистанційне навчання