Стажування

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  № 800 від 21.08.2019 р. “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних  працівників” (із змінами, внесеними Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019 р.) кожен викладач зобов’язаний не рідше одного разу на п’ять років проходити підвищення своєї кваліфікації, зокрема, у формі стажування. Загальний обсяг стажування має становити не менше 6 кредитів ЄКТС (180 год.). Оскільки протягом одного тижня можна отримати один кредит, то мінімальна тривалість стажування має бути не менше 1,5 місяця. Львівський національний університет імені Івана Франка надає таку можливість викладачам закладів вищої освіти ІІІ-IV рівнів  акредитації  України терміном від півтора до шести місяців.

Перед початком стажування на кафедрах Університету викладачі за два тижні до його початку подають у Центр підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки наступний перелік документів:

  1. Заяву про скерування на стажування (копію), заповнену і підписану стажистом, погоджену ректором, завідувачем кафедри та головним бухгалтером (у випадку відриву від виробництва) закладу вищої освіти, де працює викладач, до якої додається витяг з протоколу засідання кафедри (у двох примірниках) із зазначенням конкретного терміну, місця та мети стажування, підписаний завідувачем кафедри.
  2. Скерування на стажування (оригінал та копія), заповнене стажистом і підписане ректором закладу вищої освіти, де працює викладач.
  3. Індивідуальну програму стажування (у трьох примірниках), заповнена стажистом, підписана завідувачем кафедри, де проходитиме стажування, керівником стажування від цієї кафедри і затверджена ректором відповідного закладу вищої освіти.
  4. Відрядження на стажування (у випадку стажування з відривом від виробництва) з відміткою канцелярії закладу вищої освіти, де проходитиме стажування, про прибуття.

 Після проходження стажування на кафедрах Університету викладачі отримують на відповідній кафедрі опис досягнутих результатів за підсумками пройденого стажування за підписами завідувача кафедри та керівника стажування (у довільній формі), після подання якого в Центр підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки отримують довідку ЛНУ імені Івана Франка, яка підтверджує проходження стажування з його основними результатами.

У випадку проходження стажування з відривом від виробництва стажисти оформляють відповідне  відрядження на стажування з відміткою канцелярії Університету про вибуття.

Після цього протягом місяця викладачі звітують на кафедрах за основним місцем праці про проходження стажування. Цей звіт про стажування підписується завідувачем кафедри і затверджується ректором закладу вищої освіти за місцем праці та засвідчується печаткою. Звіт про пройдене стажування готується у 3-х примірниках (один примірник подається у Центр підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, другий – на кафедру, де проходило стажування, і третій – залишається у навчальній частині закладу вищої освіти, в якому працює викладач).