Стажування

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  № 800 від 21.08.2019 р. “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних  працівників” (із змінами, внесеними Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019 р.) кожен викладач зобов’язаний не рідше одного разу на п’ять років проходити підвищення своєї кваліфікації, зокрема, у формі стажування. Загальний обсяг стажування має становити не менше 6 кредитів ЄКТС (180 год.). Оскільки протягом одного тижня можна отримати один кредит, то мінімальна тривалість стажування має становити 1,5 місяця. Львівський національний університет імені Івана Франка надає таку можливість науково-педагогічним та педагогічним працівникам закладів вищої освіти України.

Перед початком стажування на кафедрах Університету науково-педагогічні та педагогічні працівники за два тижні до його початку подають у Центр неформальної освіти Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Університету такий перелік документів:

  1. Витяг із протоколу засідання кафедри за основним місцем праці про скерування на стажування до Львівського національного університету імені Івана Франка.
  2. Скерування на стажування (оригінал та копія), заповнене стажистом і підписане ректором закладу вищої освіти, де працює викладач.
  3. Індивідуальну програму стажування (у трьох примірниках), заповнену стажистом, підписану завідувачем кафедри, де проходитиме стажування, керівником стажування від цієї кафедри і затверджену ректором Університету. Важливо! Перед затвердженням індивідуальної програми ректором Університету необхідно її погодити в Центрі неформальної освіти ІПО та ДП (кім. 108).
  4. Відрядження на стажування (у випадку стажування з відривом від виробництва) з відміткою канцелярії закладу вищої освіти, де проходитиме стажування, про прибуття.

 Після проходження стажування на кафедрах Університету викладачі отримують на відповідній кафедрі опис досягнутих результатів за підсумками пройденого стажування за підписами завідувача кафедри, керівника стажування та самого науково-педагогічного (педагогічного) працівника (у довільній формі), після подання якого в Центр неформальної освіти Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки отримують довідку ЛНУ імені Івана Франка, яка підтверджує проходження стажування з його основними результатами.

У випадку проходження стажування з відривом від виробництва стажисти оформляють відповідне  відрядження на стажування з відміткою канцелярії Університету про вибуття.

Після цього протягом місяця викладачі звітують на кафедрах за основним місцем праці про проходження стажування. Цей звіт про стажування підписується завідувачем кафедри і затверджується ректором закладу вищої освіти за місцем праці та засвідчується печаткою.