«Бухгалтерський облік (початковий рівень)»

обсяг годин – 36 академічних годин

тривалість курсів становить 5 тижнів.

заняття відбуваються 2 рази в тиждень по 2 пари в день (4 академічні години).

наповненість групи – 10-15 осіб

після закінчення курсів видається сертифікат встановленого зразка

 

 

Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і значення.

Загальне поняття про облік. Види обліку. Мета, завдання, функції та вимірники у бухгалтерському обліку. Цілі використання та користувачі облікової інформації, Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Нормативно–правове регулювання ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

 

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

Предмет бухгалтерського обліку. Об’єкти і суб’єкти обліку. Базові принципи бухгалтерського обліку. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку, поняття та сутність. Елементи методу бухгалтерського обліку. Класифікація об’єктів обліку та їх характеристика . Джерела утворення об’єктів обліку. Проведення класифікації об’єктів обліку на числових прикладах.

 

Тема 3. Бухгалтерський баланс.

Поняття, зміст та структура бухгалтерського балансу. Вивчення впливу господарських операцій на зміни в балансі на реальних прикладах. Класифікація балансів.

 

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

Бухгалтерські рахунки, їх зміст та будова. Активні та пасивні рахунки, їх будова. Синтетичні й аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок. Техніка запису господарських операцій на рахунках обліку.  Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. Оборотні відомості, їх побудова та призначення. Синтетичні рахунки. Аналітичні рахунки. Взаємозв’язок аналітичних та синтетичних рахунків.

 

Тема 5. План рахунків бухгалтерського обліку.

Принципи класифікації бухгалтерських рахунків. Класифікація рахунків щодо балансу. Класифікація рахунків за економічним змістом. Класифікація рахунків за призначенням і структурою. Рахунки доходів та витрат, їх особливості. Особливості регулюючих рахунків. Калькуляційні рахунки. Результативні рахунки. Транзитні рахунки.

 

Тема 6. Вартісне вимірювання об’єктів бухгалтерського обліку: оцінювання та калькуляція.

Оцінка в системі бухгалтерського обліку. Принципи оцінки об’єктів бухгалтерського обліку. Калькуляція і калькулювання. Собівартість продукції та її види. Взаємозв’язок між оцінкою і калькуляцією.

 

Тема 7. Первинне спостереження, документація та інвентаризація.

Первинне спостереження в обліку і його документальне відображення. Вимоги до змісту й оформлення документів. Види бухгалтерських документів, їх класифікація. Документообіг і зберігання документів. Інвентаризація, як елемент методу бухгалтерського обліку. Порядок проведення та відображення результатів інвентаризації в обліку.

 

Тема 8. Форми бухгалтерського обліку            .

Форми бухгалтерського обліку, їх суть та історичний розвиток. Техніка облікової реєстрації. Облікові регістри, їх суть та призначення.  Класифікація облікових регістрів. Способи запису в облікових регістрах. Способи виправлення помилок в облікових регістрах. Комп’ютерні форми та системи обліку.