«Фінансовий облік І»

обсяг годин – 36 академічних годин

тривалість курсів становить 5 тижнів.

заняття відбуваються 2 рази в тиждень по 2 пари в день (4 академічні години).

наповненість групи – 10-15 осіб

після закінчення курсів видається сертифікат встановленого зразка

 

Умова: слухачі повинні володіти базовим рівнем знань та навиків з бухгалтерського обліку

 

Тема 1. Теоретичні основи фінансового обліку

Роль бухгалтерського обліку в системі управління підприємством. Користувачі облікової інформації. Суть фінансового обліку та його об`єкти. Фінансовий та управлінський облік, їх порівняльна характеристика. Загальноприйняті принципи, національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Рахунки бухгалтерського обліку: активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат. Призначення номінальних, реальних, аналітичних і контрольних рахунків. Облікова політика підприємства та її елементи.

 

Тема 2.  Облік грошових коштів та їх еквівалентів

Суть і структура грошових коштів та їх еквівалентів. Облік касових операцій. Облік операцій на поточному рахунку в національній валюті. Здійснення й облік операцій на поточному рахунку в іноземній валюті. Облік наявності та руху інших грошових коштів. Зміст, види, порядок здійснення та  облік безготівкових розрахунків підприємства. Відображення інформації про рух грошових коштів у регістрах обліку та звітності.

 

Тема3.  Облік розрахунків із дебіторами на підприємстві

Суть дебіторської заборгованості її види та оцінка. Організація обліку довготермінової та поточної дебіторської заборгованості. Облік довготермінової дебіторської заборгованості. Облік розрахунків за векселями одержаними. Облік розрахунків із покупцями і замовниками. Облік розрахунків за виданими авансами. Облік розрахунків із підзвітними особами. Облік розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків за претензіями. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків. Облік розрахунків із іншими дебіторами. Сумнівна та безнадійна дебіторська заборгованість. Відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності підприємства.

 

Тема4. Облік руху запасів на підприємстві

Визначення, класифікація та умови визнання активами запасів підприємства. Системи постійного та періодичного обліку товарно-матеріальних запасів. Оцінка руху запасів на підприємстві. Організація синтетичного і аналітичного обліку запасів. Облік та розподіл транспортно-заготівельних витрат. Облік виробничих запасів. Суть малоцінних та швидкозношувальних предметів, їх облік. Зміст, оцінка й облік незавершеного виробництва. Облік виробничого браку за видами та витрат на його виправлення. Облік витрат на утримання майстерень гарантійного ремонту. Облік напівфабрикатів на підприємстві. Облік руху готової продукції на підприємстві. Облік товарів. Суть і облік торгівельної націнки. Інвентаризація запасів та відображення її результатів у обліку. Порядок відшкодування матеріальних збитків і оприбуткування виявлених надлишків.

 

Тема5. Облік  основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Суть, класифікація, оцінка та основні завдання обліку основних засобів на підприємстві. Документування операцій з руху основних засобів. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів. Облік надходження основних засобів на підприємство та зарахування їх на баланс. Методика нарахування зносу та облік амортизації основних засобів. Ремонт, модернізація та реконструкція основних засобів. Облік витрат на ремонт і технічне обслуговування основних засобів. Облік вибуття основних засобів із підприємства. Облік переоцінки та індексації вартості основних засобів. Інвентаризація основних засобів на підприємстві та облік її результатів. Облік оренди основних засобів. Зміст і особливості обліку інших необоротних матеріальних активів. Відображення інформації про основні засоби у звітності підприємства.

 

Тема6. Облік   нематеріальних  активів

Нематеріальні активи, їх класифікація, оцінка та основні завдання обліку. Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів. Облік надходження нематеріальних активів. Порядок нарахування та облік амортизації нематеріальних активів. Облік витрат на обслуговування та вдосконалення нематеріальних активів. Облік вибуття нематеріальних активів. Переоцінка вартості нематеріальних активів, її облік. Облік результатів інвентаризації нематеріальних активів. Звітність підприємства про нематеріальні активи.