«Фінансовий облік ІІ»

обсяг годин – 36 академічних годин

тривалість курсів становить 5 тижнів.

заняття відбуваються 2 рази в тиждень по 2 пари в день (4 академічні години).

наповненість групи – 10-15 осіб

після закінчення курсів видається сертифікат встановленого зразка

 

Умова: слухачі повинні володіти базовим рівнем знань та навиків з бухгалтерського обліку

 

Тема 1. Облік  зобов`язань за розрахунками з постачальниками підприємства

Поняття, визнання та оцінка зобов’язань. Класифікація зобов’язань підприємства. Нормативно-правове регулювання зобов’язань за їх видами. Синтетичний і аналітичний облік зобов’язань. Суть процесу постачання. Облік кредиторської заборгованості за рахунками з постачальниками та підрядниками. Документальне оформлення операцій із  постачальниками та підрядниками. Нестачі при отриманні товарно-матеріальних цінностей та їх облік.

 

Тема 2. Облік   розрахунків  з  оплати праці та соціальних виплат на підприємстві

Суть заробітної плати, її види та форми. Державне регулювання системи оплати праці в Україні. Облік особового складу та відпрацьованого часу.  Документальне оформлення та облік нарахування заробітної плати. Оподаткування фонду оплати праці. Види та облік утримань із заробітної плати Документування та облік виплати заробітної плати. Натуральна форма оплати праці та її облік. Облік розрахунків за депонентами щодо оплати праці. Зміст і види відпусток. Облік нарахування і виплати відпускних сум. Компенсація за невикористану відпустку. Види та облік соціальних виплат на підприємстві.

 

Тема 3. Облік доходів, витрат і фінансових результатів на підприємстві

Економічна суть, групування та критерії визнання доходів підприємства. Облік доходів від реалізації. Облік інших операційних доходів. Облік доходів від інвестиційної діяльності. Облік фінансових доходів. Облік доходів від іншої діяльності.           Зміст, критерії визнання та класифікація витрат підприємства. Синтетичний та аналітичний облік витрат підприємства. Облік витрат за економічними елементами та їх зв`язок зі статтями калькуляції. Облік виробничих витрат і собівартості готової продукції. Облік собівартості реалізації. Облік загальногосподарських та адміністративних витрат. Облік витрат на збут. Облік інших операційних витрат. Облік фінансових витрат. Облік втрат від інвестиційної діяльності. Облік інших витрат діяльності. Відображення інформації про доходи і витрати у фінансовій звітності підприємства. Облік формування прибутку та напрями його використання. Оподаткування прибутку підприємства.

 

Тема 4. Облік  власного капіталу підприємства

Власний капітал та його складові. Формування та облік власного капіталу. Характеристика статей власного капіталу. Поняття, призначення й облік статутного капіталу. Облік розрахунків зі засновниками. Облік додаткового капіталу. Облік резервного капіталу. Облік неоплаченого капіталу. Особливості обліку вилученого капіталу. Поняття і призначення пайового капіталу. Звітність про власний капітал.