«Управлінський облік»

обсяг годин – 52 академічних годин

тривалість курсів – 2 місяці

наповненість групи – 10-15 осіб

після закінчення курсів видається сертифікат встановленого зразка

 

Умова: слухачі повинні володіти базовим рівнем знань та навиків з бухгалтерського обліку

 

Тема 1. Теоретичні основи управлінського обліку та етапи його розвитку

            Роль і місце управлінського обліку в системі сучасного обліку та менеджменту. Суть, предмет і об’єкт управлінського обліку. Методи управлінського обліку, їх характеристика. Функції бухгалтера-аналітика в процесі управління. Залежність функцій управлінського обліку від функцій управління.  Порівняльна характеристика фінансового і управлінського обліку. Історичні етапи формування і розвитку управлінського обліку. Нормативно-правове регулювання управлінського обліку. Загальна, інтегрована, автономна підсистеми обліку.

 

Тема 2. Класифікаційна структура  витрат  в управлінському  обліку

Основні критерії класифікації витрат за видами діяльності: операційні, фінансові, інвестиційні. Особливість класифікації витрат за напрямками обліку. Вичерпані та невичерпані витрати. Витрати періоду і витрати на продукцію. Основні елементи виробничих витрат. Прямі та непрямі витрати. Зміст змінних та напівзмінних витрат. Побудова графіків. Постійні та напівпостійні витрати. Дискреційні та обов’язкові витрати. Характеристика  релевантного діапазону. Суть релевантних і нерелевантних витрат. Інкрементні й маржинальні витрати. Визначення втраченої вигоди (можливих витрат). Обґрунтування  поділу витрат на контрольовані  та неконтрольовані.

 

Тема 3.  Прогнозування витрат в обліку для прийняття управлінських рішень

Короткотермінові та довготермінові управлінські рішення. Характеристика процесу підготовки та прийняття рішення. Критерії релевантності витрат і доходів. Зміст поведінки витрат. Фактори витрат для різних функцій бізнесу. Суть функції витрат. Складові формули витрат. Методи визначення функції витрат. Технологічний аналіз. Суть методу аналізу рахунків. Переваги та вади методу вищої-нижчої точки. Пастка методу вищої-нижчої точки. Метод візуального пристосування. Різниця між простим і множинним регресійним аналізом. Метод найменших квадратів. Лінія регресії. Критерії вибору однієї функції витрат серед багатьох. Суть коефіцієнту детермінації. Зміст стандартної помилки обрахунку та її визначення. Суть стандартної помилки коефіцієнта.

 

Тема 4. Зведений облік  витрат за економічними елементами та статтями калькуляції

Критерії визнання витрат. Особливість і призначення поділу витрат за економічними елементами в процесі виготовлення продукції. Їх взаємозв´язок зі статтями калькуляції. Облік  матеріальних витрат. Зворотні відходи. Основні складові та облік елементу “Витрати на оплату праці”. Основна і додаткова заробітна плата. Економічна суть та облік елементу “Відрахування на соціальні заходи”. Основні складові та облік елементу “Амортизація”. Суть та облік інших операційних витрат. Облік  витрат операційної діяльності на рахунках класу 8. Облік  витрат операційної діяльності на рахунках класу 9. Характеристика регістрів аналітичного обліку витрат, які використовуються на підприємстві.

 

Тема 5. Виробничий та калькуляційний облік витрат

            Зміст, мета й етапи виробничого обліку. Метод, завдання та об’єкти калькуляційного обліку. Його взаємозв´язок з виробничим обліком. Суть калькуляції, об’єкту калькулювання, калькуляційної одиниці в системі калькуляційного обліку. Обґрунтування видів калькуляцій. Зміст кожного з видів калькуляційних одиниць. Поняття й види собівартості.

Структура й облік прямих витрат на виробництво. Облік незавершеного виробництва. Зміст загальновиробничих витрат і їх розподіл між об’єктами калькулювання. Склад загальновиробничих витрат і рахунки для їх обліку. Етапи розподілу виробничих накладних витрат. Коефіцієнт розподілу загальновиробничих витрат. Причини виникнення недорозподілених або зайворозподілених накладних витрат.Способи списання недорозподілених або перерозподілених накладних витрат, які використовуються в кінці звітного періоду. Методи перерозподілу виробничих накладних витрат обслуговуючих підрозділів між виробничими. Особливості включення загальновиробничих витрат до собівартості реалізованої продукції згідно з П(С)БО 16 “Витрати”. Облік собівартості. Облік невиробничих операційних витрат.

 

Тема 6. Методи калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг

Загальна модель впровадження системи виробничого обліку на підприємстві. Технологічний аспект вибору методики калькулювання собівартості продукції: калькулювання за замовленнями; калькулювання за процесами. Вплив наявності постійних виробничих витрат на вибір методу калькулювання собівартості продукції та на формування “Звіту про фінансові результати підприємства”: калькулювання за повними витратами; калькулювання за змінними витратами. Обґрунтування переваг і вад системи калькулювання змінних витрат.  Забезпечення контролю витрат в калькуляційному обліку: метод обліку фактичних витрат; нормативний метод калькулювання; метод обліку стандартних витрат, його основні відмінності від нормативного методу  калькулювання.  Характеристика системи калькулювання витрат на основі діяльності. Її переваги та недоліки.

Тема 7. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

Суть взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Визначення точки беззбитковості. Коефіцієнт маржинальногоприбутку та його роль у прогнозуванні показників діяльності підприємства. Характеристика методів визначення точки беззбитковості: рівнянь, маржинального прибутку, графічного. Визначення обсягу реалізації, потрібного для одержання бажаного прибутку. Користь графічного відображення взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Види графіків для аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Запас міцності (припустима маржа), її використання.  Різниця між валовим прибутком і маржинальним прибутком підприємства. Використання графіку співвідношення “витрати – обсяг – прибуток” під час складання плану виробництва підприємства. Операційний  важіль. Розрахунок фактора операційного важеля. Комбінація продажу. Точка беззбитковості в умовах багатопродуктового виробництва. Розрахунок середньозваженого маржинального прибутку й прогнозування результатів діяльності підприємства.

 

Тема 8. Аналіз  релевантної  інформації для прийняття операційних рішень

Диференціальний аналіз альтернативних рішень. Інформація, яка є релевантною для рішення про доцільність прийняття спеціального замовлення. Інформація, яка є релевантною для рішення про доцільність “виробляти чи купувати”. Інформація, яка є релевантною для рішення про доцільність розширення чи скорочення сегменту. Інформація, яка є релевантною для прийняття рішення щодо оптимального використання обмежених ресурсів. Управління запасами на підприємстві. Економічний обсяг замовлення.

Оптимальна комбінація виробів в умовах декількох обмежень. Тіньова ціна. Чинники,  які впливають на ціноутворення. Суть, переваги та вади економічної моделі ціноутворення. Суть, переваги та вади ціноутворення за принципом “витрати плюс”.Розрахунок величини націнки до собівартості для визначення ціни. Цільове калькулювання. Його переваги.

 

Тема 9. Бюджетування діяльності підприємства

Мета бюджетування. Напрями бюджетування. Звітний бюджет. Послідовність бюджетування. Основні стадії цього процесу. Створення бюджетного комітету. Його завдання. Функції  бухгалтера-аналітика в процесі бюджетування. Бюджетування “з нуля”. Його переваги та вади. Суть прогнозування продажу. Бюджет продажу. Опис процесу складання бюджетів та послідовність їх розробки. Бюджетний контроль та його застосування. Сенс управління за відхиленнями. Види відхилень. Статичний бюджет. Гнучкий бюджет, його використання. Відхилення від гнучкого бюджету. Його визначення та інтерпретація.  Відхилення за рахунок обсягу продажу (діяльності). Групи, на які можна поділити відхилення від гнучкого бюджету. Поділ відхилення за рахунок обсягу продажу.

 

Тема 10. Облік діяльності та звітність за центрами відповідальності

Децентралізація управління, її переваги та недоліки. Суть аналітичного управлінського обліку. Центр відповідальності. Ознаки поділу центрів відповідальності. Види центрів відповідальності. Їх приклади. Організація обліку за центрами відповідальності. Використання стандартних витрат. Розрахунок відхилення від стандартних матеріальних витрат. Причини таких відхилень. Відхилення від стандартних витрат на оплату праці. Чинники, що визначають відхилення змінних накладних витрат від встановленого стандарту. Розрахунок цих відхилень. Здійснення аналізу відхилень постійних накладних витрат від встановленого стандарту. Взаємозв’язок обліку стандартних витрат та обліку за центрами відповідальності. Критерії та методи дослідження відхилень.

Суть внутрішньої звітності, її види та мета складання. Вимоги до звітності за центрами відповідальності. Показники, що застосовують для оцінки діяльності центрів відповідальності.Звіт про виконання кошторису центром витрат. Звіт центру прибутку. Оцінка діяльності центру прибутку. Звіт центру інвестицій. Прибутковість інвестицій. Фінансові показники, що застосовуються для оцінки діяльності центрів відповідальності. Трансфертна ціна. Її вплив на оцінку діяльності центрів відповідальності. Методи трансфертного ціноутворення. Коротка характеристика кожного з них.